Bhishma Stuti by RameshBhai

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Iti matirupkalpita viturshna
bhagvati saatvatpungave vibhumni |
svasukhmupagate kvachidhartum
prakrutimupeyushi yadbhavpravah: ||1||

tribhuvankamanam tamalvarnam
ravikargaurvarambaram dadhane |
vapuralak kulavrutannabjam
vijaysakhe ratirastu meanvadhya ||2||

yudhi turgarjevidhumravishvak-
kachalulatishramvarylankrutasy­e |
mam nishitsharairvibhidhymaan tvayi
vilastkavcheastu krushna atma ||3||

sapadi sakhivacho nishamya madhye
nijparyorbalayo ratham niveshya|
sthitivati par sainikaayurakshanaa
hrutvati parthsakhe ratirmastu ||4||

vyavahitprutnamukham nirikshya
swajanvadhaddhimukhasya doshbuddhya |
kumatimahadatmvidhya ya:
charanrati; parmasya tasya meastu||5||

swanigam mapahay matpratigyam
rutmadhikartumvpluto rathasth : |
Dhrutrathcharnoabhyayachchldag­u:
Hariravi hantumibham gatotriya:||6||

shitvishikhhato vishirndansha:
kshatjapriplut atataayino me |
prasamabhambhisasaar madhavdhartham
sa bhavtu me bhagvan gatirmukundah: ||7||

vijyarathkutumbha aatattotre
dhruthayrshmini tachriyekshnaniye |
bhagvati ratirastu me mumursho :
yamih nirikshya hataa gataa; sarupam ||8||

lalitgativilaasvalguhaas –
pranaynirikshankalpitorumanah : |
krutmanukrutvatya unmanandha:
prakrutimagan kil yasya gopvadhavh:||9||

munigannrupvaryasankulentah:
sadasi yudhishthir raajsuy eshaam
aharnamupped iksharniyo
mum drushigochar esh aaviratma ||10||

tamimmahamajam sharirbhajam
hrudi hrudi dhishthitmatmakalpitanam
pratidhrushmiv naikdharkamekam
samadhigatosmi vidhootbhedmoha: ||11||


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply