Shri Mahalakshmi Ashtakam

Shri Mahalakshmi Ashtakam

Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Shri Mahalakshmi Ashtakam

Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Namasthesthu Mahamaye Sreepeethe Surapoojithe
Sankha Chakra Gada Hasthe
Maha Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Namasthe Garudaroodhe Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi
Maha Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Sarvagne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi
Maha Lakshmi Namosthute

Siddhi Buddhi Pradhe Devi
Bhukthi Mukthi Pradayini
Manthra Moorthe Sada Devi
Maha Lakshmi Namosthuthe

Adyantharahithe Devi
Adi Sakthi Mahesvari
Yogaje yoga Sambhoothe
Maha Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Sthoola Sookshma Maharowdhre
Mahasakthi Mahodhare
Maha Pape Hare Devi
Maha Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Padmaasana Sthithe Devi
Para Bramha Swaroopini
Paramesi Jaganmathar
Maha Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Svethambharadhare Devi
Nanalankara Booshithe Jagat
Stithe Jaganmathar Maha
Lakshmi Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Maha Lakshmi Ashtakam Stotram
Ya: patheth Bhakthiman Naraha
Sarva Siddhi Mavapnothi
Rajyam Prapnothi Sarvadha
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Yeka Kalam Pathem Nithyam
Maha Papa Vinasanam
Dwi Kalam Ya: Pathen Nithyam Dhana Dhanya Samanvithaha
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Thri kalam Ya:Pathen Nithyam
Maha Shathru Vinasanam
Maha Lakshmir Baven Nithyam
Prasanna Varadha Subha
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe

Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe
Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Shri Mahalakshmi Ashtakam”

  1. I want to dawnload mp3 bhajans

Leave a Reply