Om Jai Laxmi Mata

Om Jai Laxmi Mata
Maiya Jai Laxmi Mata
Tumko Nis Din Sevat
Maiya Ji Ko Nis Din Sevat
Har Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata

Om Jai Laxmi Mata
Maiya Jai Laxmi Mata
Tumko Nis Din Sevat
Maiya Ji Ko Nis Din Sevat
Har Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata

Uma Rama Brahmaani
Tum Hi Jag Mata
Maiya Tum Hi Jag Mata
Surya Chanrama Dhyavat
Narad Rishi Gaata
Om Jai Laxmi Mata

Durga Roop Niranjani
Sukh Sampati Data
Maiya Sukh Sampati Data
Jo Koi Tumko Dhyaataa
Jo Koi Tumko Dhyaataa
Ridhee Sidhee Dhan Pataa
Om Jai Laxmi Mata

Tum Paatal Niwasani
Tum Hi Subh Data
Maiya Tum Hi Subh Data
Karam Prabhav Prakashini
Bhavnidhi Ki Trata
Om Jai Laxmi Mata

Jis Ghar Tum Rehti Tah
Sab Sad Guna Aataa
Maiya Sab Guna Aataa
Sab Sambhav Ho Jata
Mann Nahi Ghabrata
Om Jai Laxmi Mata

Tum Bin Yagya Na Hote
Vastra Na Ho Pata
Maiya Vastra Na Ho Pata
Khaan Paan Ka Vaibhav
Khaan Paan Ka Vaibhav
Sab Tum Se Aaata
Om Jai Laxmi Mata

Subh Gun Mandir Sundar
Sheer O Dadhi Jata
Maiya Sheer O Dadhi Jata
Ratna Chaturdhas Tum Bin
Ratna Chaturdhas Tum Bin
Koi Nahi Pata
Om Jai Laxmi Mata

Maha Laxmiji Ki Aarti
Jo Ko Nar Gata
Maiya Jo Koi Nar Gata
Urr Aanand Samata
Urr Aanand Samata
Pap Utar Jata
Om Jai Laxmi Mata

Om Jai Laxmi Mata
Maiya Jai Laxmi Mata
Tumko Nis Din Sevat
Maiya Ji Ko Nis Din Sevat
Har Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata

Om Jai Laxmi Mata
Maiya Jai Laxmi Mata
Tumko Nis Din Sevat
Maiya Ji Ko Nis Din Sevat
Har Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Om Jai Laxmi Mata”

  1. NOT ABLE TO DOWNLOAD ANY BHAJAN.

Leave a Reply